Xưng Tán 21 Đức Tara [text]

Chọn Trang
 1. Cách Tụng & Chánh Văn : [How to Practice & Root Text]
 2. Chánh Văn & hình & chú [root text with images & mantras]
 3. Tạng Văn [Tibetan Script Only]
 4. Tạng Âm [Tibetan Phonetics only]
 5. Tiếng Việt [Vietnamese only]
 6. Tài Liệu Hỗ Trợ [Related Materials]

Trang 6. Tài Liệu Hỗ Trợ [Related Materials]

 • Xưng Tán 21 Taras [Praise to the 21 Tara] Văn bản (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 28tr., <PDF>
 • ? Luận Giải 21 Taras [21 Tara Praise & Commentaries] (Viet) <WEB>
 • ♬ Nghe tụng 21 Taras:
  • Lab Kyabgon Rinpoche 5’20” (Tib) <MP3>
  • Lama Zopa Rinpoche, 3’00″x3 (Tib) <MP3>
  • Chư Tăng chùa TCI 2’40″x7 (Tib) <MP3>
  • Chư Tăng chùa TCI 1’50″x7 (Tib) <MP3>

 

image_pdfimage_print