Nguyện Trường Thọ: Geshe Thubten Dawa

 The Diamond Long Life Prayer for Geshe Thubten Dawa –
Tác giả (Author): Sakya Gelong Muni Jnana –
English translation: Kalsang Tsering –
Việt ngữ: Hồng Như Thubten Munsel – bản dịch 2007.

Lời Nguyện Kim Cang Trường Thọ dành cho Geshe Thubten Dawa

Đấng Đà-kỳ-ni / Bạch Quang Tara / hoạt hiện hóa thân / đạo sư nhiệm mầu / Thubten Dawa, / Thầy là mầm căn / giải thoát duy nhất / dành cho chúng sinh / trong cõi luân hồi. / Chúng con kính thỉnh / đấng Đà-kỳ-ni / ban đời trường thọ.

Thầy đã hàng phục / tất cả hoài nghi. / Đối với biển rộng / kinh văn bát nhã / thầy cũng vẹn toàn / cả Văn cùng Tư. / Bậc khéo tu trì / sáu hạnh toàn hảo; / bậc khéo giữ gìn / trọn Tứ Nhiếp Pháp; / xin Thầy từ bi / sống đời trường thọ.

Thầy – người thuyền trưởng / giỏi dắn tài ba- / đặc biệt từ bi / đối với tất cả / chúng sinh phương Tây. / Con biết tâm Thầy / dịu vui khi thấy / chúng con mang hết / công phu tu tập / cúng dường lên thầy, / cho nên gót sen / của Thầy đâu thể / sớm ngày tan biến?

Chúng con cùng với / chúng sinh phương Tây / đã từng mê lầm / buộc ràng mình trong / tướng hiện muôn sắc; / đã từng chấp bám / nơi đời sống này / nên khi nhìn thấy / cảnh hiện qui ước / thì lại tưởng là / cảnh giới chân thật. / Bậc đại cứu độ, / nơi chốn qui y / xóa bỏ vô minh, / xin Thầy từ bi / sống đời trường thọ.

Thầy là ngọn gió / đại từ đại bi / đến tận phương Tây / dạy cho chúng con / Phật pháp sâu rộng. / Con hướng về Thầy, / với lòng biết ơn / vô cùng vô tận. / Mặc dù chúng con / bây giờ chưa có / tri kiến thanh tịnh; / kinh nghiệm thiền định / cùng với chứng ngộ / cũng đều không có, / thế nhưng chúng con / có được tín tâm / ở nơi Phật Pháp, / nhờ đó sẽ được / trí tuệ thuần luyện, / thiểu dục, tri túc.

Nương vào năng lực / của lý duyên khởi / đúng như sự thật / không thể chối cãi, / nguyện cho nơi chốn / chở che cao cả, / Thubten Dawa, / bậc đã vẹn toàn / giới hạnh thanh tịnh, / sống đời dài lâu / cho đến mãi khi / diệt tận luân hồi.

Nguyện cho chúng sinh / sống ở phương Tây, / tu pháp chuyển tâm / đạt ba tinh túy / đường tu giác ngộ; / sau đó nương vào / các pháp du già / của hai giai đoạn / trên con đường tu / nhờ đó mau chóng / thuần tâm, giải thoát.


image_pdfimage_print