Choden Rinpoche giảng 7 Điểm Luyện Tâm 2007 (audio)

7 Point Mind Training by Choden Rinpoche (2007)
Ngôn ngữ (language): Tạng Tibetan) – Anh (English) – Việt –
Pháp Hội (event): Kurukulla Center, USA 2007
Bản đánh máy (transcript): << Mở đọc trực tuyến >>
Chánh Văn (root text): << sẽ đăng sau >>

Bảy Điểm Luyện Tâm do Choden Rinpoche chủ giảng –
7 Point Mind Training by Choden Rinpoche

Nhấn chuột phải rồi chọn tải về máy tính (“save link as” hay tương tự).
Nếu dùng iPhone hay iPad và không tải Mp3 về được, xin hoan hỉ nghe trực tuyến.
(Right click on the previous link to download (choose “save link as” or similar, depending on your browser). If you use iPhone or iPad and cannot download MP3, please kindly listen online).

  • Nghe Trực Tuyến (Listen Online)