Đức Long Thọ: Giảng Về Bồ Đề Tâm (audio)

Jangchup Semdrel
Ngôn ngữ (languages): Tiếng Việt
Chuyển ngữ và đọc: Hồng như – bản thâu âm 2007
Đọc Văn bản (text): xem link hạ tải văn bản tại www.hongnhu.org/thu-muc/#giang-ve-bo-de-tam

  • Nghe đọc kinh trực tuyến: