Geshe Dawa giảng Lama Tông Khách Ba Đạo Sư Du Già [audio]

Geshe Thubten Dawa teachings on Ganden Lha Gyama (Lama Tsong Khapa’s Guru Yoga)
Geshe Dawa giảng về Ganden Lha Gyama – Lama Tông Khách Ba Đạo Sư Du Già
Ngôn ngữ (language): Tibetan – English – Việt
Interpreter: Venerable Thubten Yeshe – Hồng Như
Thời gian (dates): 2010
Địa Điểm (location): Tashi Choling Institute – Australia


Nghe Trực Tuyến – Listen Online

Hạ Tải – Download

Geshe Dawa giảng Lama Tông Khách Ba Đạo Sư Du Già, 5 thời thuyết pháp
Geshe Dawa teachings on Ganden Lha Gyama – 5 sessions

Nhắp để nghe trực tuyến, hoặc nhắp chuột phải để hạ tải lưu vào máy.
Click to listen or right click to save the file onto your computer