Kinh Kim Cương (audio)

[Diamond Cutter Sutra – Vietnamese Only]
Ngôn ngữ (languages): Tiếng Việt
Chuyển Việt ngữ
: Tỷ Kheo Thích Trí Quang
Đọc kinh: Hồng như – bản thâu âm 2019
Đọc Văn bản (text): xem link hạ tải văn bản <PDF> tại www.hongnhu.org/thu-muc

Link YouTube: (bản thâu âm mới 2019, thêm nhạc đệm)

YouTube nghe Kinh Kim Cương