Sonam Tenzin Rinpoche tụng Xưng tán đức Quan Thế Âm (audio)

 Po Prayer
Praise to Chenrezig by Sonam Tenzin Rinpoche
Đọc Văn bản (text): << Xem trang Văn bản (link to the text) >>

Nghe Tụng Kinh:

Thâu âm tại khóa tu Nyungne Sydney2014 do Thầy Sonam Tenzin Rinpoche hướng dẫn. (Recording during the Nyungne Retreat, Sydney 2014, lead by Venerable Sonam Tenzin Rinpoche.)

Nhấn chuột phải rồi chọn tải về máy tính (“save link as” hay tương tự), Nếu dùng iPhone hay iPad và không tải Mp3 về được, xin hoan hỉ nghe trực tuyến.
(Right click on the previous link to download (choose “save link as” or similar, depending on your browser). If you use iPhone or iPad and cannot download MP3, please kindly listen online).

  • Nghe trực tuyến (Online Audio Mp3):