Tâm Kinh Phá Chướng [Heart Sutra to Avert Obstacles]

| Tạng Văn – Tạng Âm – Việt – Anh – Pháp | Việt | Tạng Văn |

TÁN DƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

 Bát nhã ba la mật / vượt ngoài tầm nghĩ bàn
không sinh, cũng không diệt / tự tánh của hư không
và cũng là hành xứ / của trí giác bản nhiên
Mẹ của Phật ba thời / đệ tử xin kính lễ

CHÁNH VĂN BÁT NHÃ TÂM KINH

Tựa đề tiếng Phạn: Bhagavatī prajñāpāramitā hdaya
Tựa đề tiếng Tạng: chom den de ma she-rab kyi pa-rol tu chin-pé nying po
Dài một phẩm.

 Kính lễ đức Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa

 Tôi nghe như vầy: Một thời đức Thế tôn ở thành Vương xá, đỉnh Linh thứu,
cùng với đại tăng đoàn đại tỷ kheo và đại tăng đoàn đại Bồ tát. Lúc bấy giờ đức Thế tôn nhập chánh định Minh Hiện Thậm Thâm. Cũng vào lúc bấy giờ, Đại bồ tát Ma ha tát Quan Tự Tại quán chiếu hạnh Bát nhã ba la mật đa sâu xa, soi thấy cả năm uẩn cũng đều không tự tánh.

Lúc ấy, nương vào Phật lực, tôn giả Xá Lợi Tử thưa rằng, “Kính thưa Đại bồ tát Ma ha tát Quan Tự Tại, thiện nam nào muốn thực hành hạnh Bát nhã ba la mật sâu xa, phải nên tu như thế nào?”

Nghe hỏi như vậy, Đại bồ tát Ma ha tát Quan Tự Tại đáp lời tôn giả Xá lợi Tử như sau: “Xá Lợi Tử, thiện nam thiện nữ nào muốn thực hành hạnh Bát nhã ba ma mật đa sâu xa, phải thấy như thế này, thật sự thấy rằng đến cả năm uẩn ấy cũng đều không tự tánh.
“Sắc tức là không, không tức là sắc;
không chẳng khác sắc, sắc cũng chẳng khác không;
tương tự như vậy, thọ, tưởng, hành, thức hết thảy đều không.
“Xá Lợi Tử, như thế các pháp đều là không, không có tướng:
không sanh, không diệt; không dơ, không sạch; không giảm, không tăng.
“Xá Lợi Tử, thế nên trong không, không sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
“không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ;
“không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp;
“không nhãn giới, đến không ý giới, đến tận ý thức giới cũng đều không;
“không vô minh và sự diệt tận của vô minh; cho đến không lão tử, không cả sự diệt tận của lão tử. “Tương tự như vậy, không khổ, tập, diệt, đạo [[6]]; không trí giác, không thủ đắc, không cả sự không thủ đắc.
“Xá Lợi Tử, bồ tát vì không thủ đắc nên nương trụ Bát nhã ba la mật đa, tâm không chướng ngại nên không khiếp sợ, vượt mọi thát loạn, cứu cánh niết bàn.
“Hết thảy Phật đà trú ở ba thời nhờ y theo Bát nhã ba la mật đa sâu xa mà thành tựu chánh giác vô thượng tam miệu tam bồ đề.
“Do đó mà nói Bát nhã ba la mật đa là bài chú đại trí tuệ; bài chú tối thượng; bài chú tuyệt bậc và đồng bậc; bài chú diệt trừ mọi khổ não; phải biết chú này là chắc thật vì không hư ngụy, thế nên tuyên thuyết chú Bát nhã ba la mật đa:

TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA
Tê-ya-tha ga-tê, ga-tê, pa-ra-ga-tê, pa-ra-xăm-ga-tê, bô-đi, sô ha
[Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha]

“Xá Lợi Tử, các đại Bồ tát phải nên hành trì Bát nhã ba la mật đa sâu xa theo đúng như vậy.”

Bấy giờ, đức Thế tôn từ chánh định trở ra, tán dương Đại bồ tát Ma ha tát Quan Tự Tại, nói rằng: “Lành thay, lành thay, thiện nam tử, đúng là như vậy! Thiện nam tử, đúng là như vậy, làm được như vậy chư Như lai sẽ đều hoan hỷ.

Đức Thế tôn nói lời ấy xong, tôn giả Xá Lợi Phất, Đại bồ tát Ma ha tát Quan Tự Tại cùng hết thảy tùy tùng, và chư thiên, nhân loại, a tu la và càn thát bà, tất cả đều hoan hỷ tán dương pháp Phật vừa thuyết.

(Đến đây chấm dứt Ärya-bhagavatï-prajñäpäramitä-höidaya-sütra.)

Tụng chú

TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA (108x)
Tê-ya-tha ga-tê, ga-tê, pa-ra-ga-tê, pa-ra-xăm-ga-tê, bô-đi, sô ha  (108x)
[Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha] (108x)

Tâm Kinh Phá Chướng Ngại

Đệ tử quy y; kính lạy Thượng Sư; kính lạy Phật;
kính lạy Pháp; kính lạy Tăng;
Kính lạy Đại Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật.
Nguyện nương năng lực, / lễ lạy chư vị
lời nguyện chúng con, / đều thành tựu cả

Như trong quá khứ, / thiên vương Đế Thích,
nhờ vào năng lực, / tư duy tụng niệm,
ý nghĩa thâm sâu, / Đại Mẫu Bát Nhã, / Ba La Mật Đa
mà đuổi được hết, / ma vương ma quân.,

Chúng con cũng xin / nhờ vào năng lực,
tư duy tụng niệm, / ý nghĩa thâm sâu,
Đại Mẫu Bát Nhã, / Ba la mật đa, / làm cho nghịch cảnh,
cản trở chúng con, / thành tựu diệu pháp,

Nguyện đẩy lùi cả (vỗ mạnh tay)
Nguyện cho tan biến (vỗ mạnh tay)
Nguyện cho tịnh yên (vỗ mạnh tay)
Tịnh yên triệt để

Ma tám vạn loại, / hết thảy tịnh yên,
Nghịch cảnh ác duyên, / đều lìa xa cả
nguyện cảnh phồn vinh, / đều thuận chánh pháp;
Bây giờ, nơi đây, / nguyện cho mọi sự / an lạc cát tường.


| Tạng Văn – Tạng Âm – Việt – Anh – Pháp | Việt | Tạng Văn |

image_pdfimage_print