Xưng Tán Đức Tara: Bài Ca Mong Chờ Đấng Không Hư Ngụy

– Dung bö lu me ma – 
Bài Ca Mong Chờ Đấng Không Hư Ngụy – 
do ngài Losang Tänpai Gyältsän soạn tác –
hồng như chuyển việt ngữ – bản tháng 8/2015 –
Hạ Tải PDF: << PDF >>
Tara - large

Tara – large

Nam mô Gu ru A-ri-a Ta-rê-ya

Từ tận đáy lòng,
con về đảnh lễ
Phật Mẫu Tara,
tinh túy đại bi.
Mọi nẻo qui y
tôn quí bậc nhất
qui về làm một.
Từ nay đến ngày
con thành chánh quả,
xin hãy vận dụng
tâm đại từ bi,
nắm giữ lấy con,
giúp con giải thoát.

Tam bảo mười phương
chứng giám cho con.
Nào phải đầu môi,
mà tận sâu thẳm
trong tim, trong tủy,
con thiết tha gọi
đêm ngày không ngớt.
Xin đấng đại từ
cho con được thấy
gương mặt từ hòa,
cho con nghe suối
cam lồ diệu âm.

Đạo sư lớn, bé,
lừa gạt chúng con
bằng pháp hư ngụy,
bán buôn lời Phật,
cuồng vọng thuyết pháp,
chẳng hề suy xét
ai xứng ai không,
chỉ biết lo toan
thủ lợi riêng mình,
miệt mài tám mối
bận tâm thế tục.
Đạo sư thời kỳ
giáo pháp suy đồi,
con thật chẳng biết
tin vào nơi đâu,
chỉ có ngài là,
đạo sư của con.
Xin hãy gia trì,
gìn giữ cho con.
Phật mẫu nhiệm mầu,
tinh túy từ bi,
bằng lực đại bi,
xin nghĩ đến con.

Con nguyện qui y
nơi đức Ta-ra.
Cũng giống như ngài,
chư Phật chẳng hề
dối gạt con đâu.
Nhưng vì hiểu rõ
thời kỳ hư hoại,
nên phần lớn đã
nhập diệt Niết bàn.
Chư Phật mặc dù
chan chứa từ bi,
nhưng mà con đây
túc duyên không có.
Con thật chẳng biết
chư tôn nào khác,
chỉ có ngài là
bổn tôn của con.
Xin hãy ban truyền
thành tựu cho con,
Phật mẫu nhiệm mầu,
tinh túy từ bi,
bằng lực đại bi,
xin nghĩ đến con.

Hộ pháp chẳng màng
thi triển thần lực.
Mệt mỏi chán ngán
kẻ gọi đến mình,
chư vị không còn
quan tâm tiếp ứng.
Các hộ thần khác
mặc dù kém trí
nhưng lại tự cao,
ban đầu thân thiện,
rồi sau tác hại.
Con thật chẳng biết
nhờ ai che chở,
chỉ có Ta-ra
che chở cho con.
Thiện hạnh nhiệm mầu,
Phật mẫu thánh trí,
tinh túy từ bi,
bằng lực đại bi,
xin nghĩ đến con.

Tri kiến phàm phu
lầm danh với nghĩa,
phát sinh vọng kiến,
vướng cảnh luân hồi.
Đến khi lìa đời,
chưa chứng được tâm
thì dù trong tay
nắm ngọc như ý,
thử hỏi hạt mè
mang theo được chăng?
Nên con chẳng tin
vào cảnh hư vọng,
chỉ có ngài là
kho tàng chân thật,
xin ban cho con
mọi điều ước mong,
Phật mẫu nhiệm mầu
tinh túy từ bi,
bằng lực đại bi,
xin nghĩ đến con.

Bằng hữu xấu ác,
cho dù một ngày,
cũng chẳng tin được.
Mặt ngoài luôn luôn
ra vẻ thân thiết,
nhưng ở trong tim
thật là trái ngược.
Thích thì làm bạn,
không thích thì lại
trở mặt thành thù.
Nên con chẳng thể
tin thứ bạn này,
chỉ có ngài là
bạn lành của con.
Xin đừng xa con,
Phật mẫu nhiệm mầu,
tinh túy từ bi,
bằng lực đại bi,
xin nghĩ đến con.

Ngài là đạo sư,
bổn tôn, hộ pháp,
là nơi qui y,
thực phẩm, y phục,
tài sản, bạn lành.
Thiện đức ngài là
tất cả của con,
xin hãy giúp con
đạt điều mình muốn.

Mặc dù con nay
đầy ắp tập khí,
tâm tính bất trị,
xin giúp con chặt
hết thảy ngã ái,
cho con có thể
trao ra thân mạng
cả vạn ức lần,
cho mỗi chúng sinh
mà không thấy nhọc.
Gia trì cho con,
phát khởi tấm lòng
đại bi như vậy,
làm lợi hết thảy.

Gia lực cho con
đốn sạch ngã kiến:
là gốc rễ của
sinh tử luân hồi;
hiểu được chánh pháp
Trung quán thâm sâu
rất khó thâm nhập,
thoát mọi biên kiến.
Gia trì cho con
tu tập giống như
một vị bồ tát,
quay lưng sinh tử,
hồi hướng về cho
pháp giới hữu tình,
không một phút giây
nghĩ đến lợi riêng;
cho con phát tâm
vì khắp chúng sinh
viên thành Phật quả.

Gia luực cho con
thành tựu hết thảy
giới hạnh vi tế,
trang nghiêm cẩn trọng,
không hề phóng dật,
trở thành bồ tát
toàn hảo bậc nhất.
Hãy để cho con
bên ngoài tu tập
bình thường dung dị,
bên trong thành tựu
trọn vẹn đường tu
thâm sâu mật thừa;
tâm ý dũng mãnh,
hành trì nhị đạo;
gia trì cho con
vì khắp chúng sinh
sớm thành Phật quả.

Phật mẫu thánh trí,
Ta-ra từ hòa,
ngài biết tất cả
ngỏ ngách đời con,
chuyện vui chuyện buồn,
chuyện hay chuyện dở;
xin thương cho con,
nhớ nghĩ đến con,
mẹ hiền duy nhất.

Con mang thân mạng
giao hết cho ngài,
và cho những ai
tin tưởng nơi con.
Phật mẫu thánh trí,
Ta-ra từ hòa,
con mở lòng ra
không hề che đậy.
Ta hãy cùng sinh
vào cõi tịnh độ
thanh tịnh bậc nhất.
Đưa con đến ngay,
đừng phải chờ đợi
đời kiếp nào khác.

Nguyện cho móc câu
đại từ đại bi,
phương tiện thiện xảo,
chuyển cho tâm con
trở thành chánh pháp,
chuyển cho hết thảy
chúng sinh hữu tình,
bất kể là ai
đều là mẹ con
[đứa con kém phước
không đủ túc duyên
tu theo Phật pháp].

Đọc bài nguyện này
ba lần mỗi ngày,
trong tâm nhớ đến
Phật mẫu Ta-ra
từ hòa thánh trí,
nguyện con cùng với
hết thảy những ai
hữu duyên với con
có thể vãng sinh
về cõi mình muốn.

Nguyện cho Tam bảo,
và đặc biệt là
Phật mẫu từ hòa
Ta-ra thánh trí,
tinh túy đại bi,
nắm giữ lấy con
bằng lòng trân quí,
cho mãi đến khi
con đạt giác ngộ.
Nguyện con mau chóng
diệt bốn ma vương.

Nếu trong đời này còn sống được bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều đọc tụng bài nguyện này ba lần, không phải chỉ từ đầu môi chót lưỡi mà dụng tâm mãnh liệt, làm được như vậy sẽ tạo túc duyên gắn bó chặt chẽ, sẽ được thấy khuôn mặt của đức Tara. Không chướng ngại nào còn gây cản trở, mọi ước nguyện đều sẽ viên thành.


 

image_pdfimage_print