Hộ Luân Kim Cang Giáp [Protection Wheel of Vajra Armor – Dorje Gotrab]

-Tựa Đề Anh Ngữ (English Title)The Protection Wheel of Vajra Armor, Short & long practices translated and composed by Lama Zopa Rinpoche
-Đạo Sư (Teacher): Kyabje Lama Zopa Rinpoche
-Việt ngữ: Hồng Như
Hạ tải văn bản <pdf>

Ghi chú: đây là pháp quán vận dụng năng lực từ bi để sám hối giải ác nghiệp, ác bệnh, ác chướng, tà chướng bằng tịnh thủy. Có thể tự hành trì để giải trừ bệnh dữ cho chính mình, hoặc hành trì giúp người khác. Xin lưu ý làm đúng theo điều kiện hành trì và phương pháp hành trì.

Trong thời kỳ tối ám tam tai ngũ trược, ác bệnh tràn lan như lốc xoáy, nguyện bài pháp này có thể làm bạn đồng hành, giúp nhiều người tăng nguồn nghị lực, kiên cố trong chánh pháp, chuyển hết ác bệnh ác chướng thành nhân tố đạt giác ngộ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử Hồng Như Thubten Munsel.Hộ Luân Kim Cang Giáp – Nghi thức Ngắn

Điều kiện hành trì: Công phu dành cho Phật tử đã thọ pháp quán đảnh Vajrapani dạng Dorje Gotrab. Chưa thọ quán đảnh vẫn có thể hành trì nhưng không quán tưởng mình là đức Bổn tôn mà phải quán tưởng đức Bổn tôn ở khoảng không trước mặt.

Đây là nghi thức quán tưởng tụng chú Hộ Luân Kim Cang Giáp [bản ngắn nhật tụng]. Người tu khởi hiện thành [hoặc quán ở trước mặt] đức Vajrapani màu xanh đêm, vô cùng oai nộ, tay cầm chùy kim cang và rắn thòng lọng. Thân tướng nhiệm mầu của Ngài được trang điểm đầy đủ mọi phẩm trang sức nghĩa trang. Chân sải rộng trên đài sen và mặt trời, Ngài đứng giữa vùng lửa trí tuệ siêu việt chói sáng. Từ nơi thân Ngài phóng ra kim sí điểu lửa, bò cạp sắt, heo đen, gió, và lửa, với sức mạnh cuồng phong mãnh liệt như bão đá, diệt mọi ác bệnh, tật dịch, tà ma, ác chướng.

HUM VAJRA PHAT! OM PÄDMA SHAWA RI PHAT / NÄN PAR SHIG / NAGA NÄN/
TAD YA THA / SARVA BI RI TA / HANA HANA / VAJRE NA RAKSHA RAKSHA SVAHA

[Hung bên-za pây /
ôm pê-ma sa-wa ri pây / nên pa-xừng / na-ga-nên /
ta-ya-tha / sạt-wa / bê-rê-ta / ha-na ha-na / bên zê na / rak-sa rak-sa / sô-ha]

Tụng chú này càng nhiều càng tốt, tụng xong thổi vào nước để tịnh hóa rồi uống [cũng có thể tụng chú rồi thổi vào kem hay bơ rồi xoa lên chỗ da bị nhiễm.]

Nếu hành trì mỗi ngày, hãy thổi vào lỗ mũi của mình [tụng chú xong, đặt hai tay trước miệng và thổi lên để khí đi vào lỗ mũi.]

Khi tụng chú xong, hãy nghĩ rằng tất cả mọi tật bệnh, tà chướng, ác chướng đều bị tiêu diệt triệt để. Trú tâm một lúc trong pháp thiền chân tánh [tánh không], siêu việt điều cần được hộ trì và lực hộ trì [tục đế].

Từ trong tánh không, lại khởi hiện thành sắc tướng Bổn tôn [hoặc bổn tôn hiện trước mặt nếu chưa có quán đảnh].

Rồi phát nguyện, hồi hướng, và nguyện cát tường [ví dụ như đọc ở đây]

Ghana lấy pháp này làm pháp tu hàng ngày từ Bánh Xe Oai Nộ Hộ Trì Thoát Cội Tham Chấp.

Xuất xứ:
Lama Zopa Rinpoche chuyển Anh ngữ vào tháng 3, 2003 và Holly Ansett chép văn bản. Kendall Magnussen nhuận văn tháng 8, 2011, dựa vào văn bản tương tự do Ven. Thubten Pemba dịch, tháng 05, 2009. Lời trong ngoặc vuông “[ ]” là do Lama Zopa Rinpoche hay người nhuận văn thêm vào cho rõ nghĩa.
Hồng Như chuyển Việt ngữ  2016, nhuận văn tháng 07, 2018


image_pdfimage_print