Lời Nguyện Đại Thủ Ấn Liễu Nghĩa (Karmapa III)

 – Mahamudra of Definitive Meaning’s Aspiration Prayer, – 
Tác giả (author): Rangjung Dorje (Karmapa III), –
Ngôn ngữ (languages): Việt, Tạng (Tib.) Tạng âm (Tib. pronunciation), Anh (English), Hoa (Chinese).

017_Vajradhara

LỜI NGUYỆN ĐẠI THỦ ẤN LIỄU NGHĨA
Đức Rangjung Dorje (Karmapa III) soạn tác

Hồng Như chuyển ngữ – bản dịch tra theo tiếng Tạng – nhuận văn tháng 08/2015

______________________________________________
Điều kiện hành trì:
Pháp phổ thông, mọi người đều có thể đọc tụng
______________________________________________

Nam mô Gu-ru!
Thượng sư, bổn tôn khắp mạn đà la;
mười phương ba thời Phật đà bồ tát,
Xin thương chúng con, lắng nghe nguyện này,
và hộ trì cho nguyện thành sự thật.

Con cùng hết thảy chúng sinh vô biên,
tâm, hạnh sạch trong như đỉnh núi tuyết,
tam chấp không nhiễm, công đức suối tràn,
nguyện thành biển rộng tứ thân Thế tôn.

Trước khi được vậy, dù cần bao lâu
đời này kiếp sau cùng tận đời kiếp,
nguyện chữ “ác”, “khổ” cũng không nghe thấy,
hưởng trọn biển rộng công đức an vui.

Đạt mọi thắng duyên, được tín, cần, và tuệ,
nương thiện tri thức, thọ pháp khai thị,
nguyện tu đúng cách, chướng ngại đều không,
luôn sanh mạng cao, hành trì diệu pháp.

Nghe giáo, luận lý, thoát được trí chướng;
tư duy pháp nghe, phá đêm nghi hoặc;
ánh sáng công phu sáng soi thật tánh:
nguyện tam huệ quang đều luôn luôn tăng trưởng.

Nhị đế là nền, siêu việt thường, đoạn;
nhị lương là đạo, siêu việt lấy, bỏ;
nhị lợi là quả, siêu việt tất cả luân hồi, niết bàn:
nguyện con gặp được Pháp không lầm lạc.

Cần tịnh tự tâm, sáng-không hợp nhất;
điều khiến cho tịnh là đại thủ ấn kim cang du già;
làm cho tịnh đi hết thảy cấu nhiễm vọng tâm sinh diệt:
nguyện nhờ như vậy quả tịnh hiển lộ ly cấu pháp thân.

Diệt vọng về thể là tự tại kiến;
chuyên chú bất loạn là trọng điểm tu;
luyện mọi đề mục là thù thắng hạnh:
nguyện kiến, tu, hạnh tự tín an nhiên.

Vạn pháp đều là tướng hiện của tâm.
Tâm vốn không tâm, thật tánh vốn không.
Không, nên không diệt, hiện đủ sắc tướng:
nguyện quán tường tận, thấy rõ điều này.

Tự tướng vốn không, lại lầm là cảnh;
vô minh xui khiến nhìn vào tự thức lại thấy là tôi;
nhị chấp chi phối, trôi lăn luân hồi:
nguyện đoạn gốc rễ hư vọng vô minh.

Chẳng phải là có: vì chính Phật cũng chưa từng thấy qua;
cũng chẳng phải không: vì là nền tảng sinh tử luân hồi;
cũng không mâu thuẫn; hợp nhất, trung đạo:
nguyện ngộ được tâm siêu việt cực đoan.

Lấy gì khẳng định rằng “chính là nó;” /
lấy gì phủ định rằng “không phải nó;”
pháp tánh này đây siêu việt khái niệm, không phải hữu vi:
nguyện con chứng được thắng nghĩa cứu cánh.

Vì chưa chứng nên trầm luân biển khổ;
nếu đã chứng rồi, Phật chẳng đâu xa.
Vạn pháp là vậy, không gì không vậy.
Nguyện chứng pháp tánh hàm tàng liễu tri.

Tướng hiện là tâm; không, cũng là tâm;
chứng ngộ là tâm; vọng, cũng tự tâm;
sinh khởi là tâm; hoại diệt cũng tâm:
mê lầm về tâm, nguyện đoạn hết thảy.

Không nhiễm vì niệm thao tác pháp thiền;
không loạn vì khí động việc thế gian;
Vắng bặt niệm khởi, tự tại an trú trong tánh tự nhiên:
nguyện chân nghĩa tâm luôn khéo tu tập.

Cho bao sóng niệm thô tế đều lặn;
cho dòng sông tâm yên lắng tự nhiên;
thoát li cấu nhiễm hôn trầm trạo cử:
nguyện biển tịnh chỉ diệu trạm vững vàng.

Nhìn đi nhìn lại, tâm không hình tướng;
không-kiến-như-thật hiển hiện rõ ràng;
nghi hoặc có, không, đoạn lìa hết thảy:
nguyện vắng hư vọng, chứng tự tánh tâm.

Nhìn cảnh, cảnh không: thấy cảnh là tâm;
nhìn tâm, tâm không: vốn không tự tánh;
Nhìn vào cả hai: nhị chấp tự thoát:
nguyện chứng diệu minh chân tánh của tâm.

Thoát ly động niệm là đại thủ ấn;
siêu việt cực đoan là đại trung đạo;
đủ cả, nên gọi là đại viên mãn:
nguyện con đoan chắc: một trí chứng đắc, vạn nghĩa tỏ tường.

Đại lạc vô dục không hề gián đoạn;
diệu minh ly chướng siêu việt phân biệt;
hiện hữu bản nhiên vắng bặt niệm khởi:
nguyện cho chứng ngộ không chút dụng công tiếp nối không ngừng.

Nguyện mọi chấp bám cho ngộ là hay tự nhiên giải thoát;
nguyện mọi vọng tưởng cho niệm là dở tịnh vào tự tánh.
Tâm bình thường, chẳng lấy, bỏ được, mất,
siêu việt hí lộng, chân thật pháp tánh: nguyện chứng điều này.

Chúng sinh tự tánh luôn là Phật tánh,
chỉ vì không biết mà phải trầm luân sinh tử vô biên.
Khổ đau bức bách, cùng cực triền miên:
nguyện tâm đại bi khôn kham dũng phát.

Đại bi khôn kham, thị hiện bất tận.
Từ lòng thương này trần trụi phơi bày ý nghĩa tánh không.
Thắng đạo hợp nhất, / thoát lối mê lầm:
ngày cũng như đêm nguyện luôn tu tập.

Thần nhãn, thần thông đến từ pháp thiền;
thanh tịnh cõi Phật; thành thục chúng sinh;
toàn thành đại nguyện, đạt công hạnh Phật:
nguyện cho chúng con viên thành tam tịnh, bước vào Phật quả.

Nương lực từ bi Phật đà bồ tát ở khắp mười phương;
và nương năng lực công đức nơi đây,
Nguyện lời nguyện này của con cùng với khắp cả chúng sinh
đều được như nguyện.

Đại Thủ Ấn Liễu Nghĩa Hướng Nguyện Tụng – do đấng Pháp Vương Rangjung Dorje (đức Karmapa đời thứ 3)


<< Đọc Tiếp Trang Sau >>


image_pdfimage_print