Dilgo Khyentse Rinpoche giảng KHO TÀNG TÂM CỦA ĐẤNG GIÁC NGỘ

Chánh văn: Dza Patrul Rinpoche
Luận giải: Dilgo Khyentse Rinpoche
Việt ngữ: Hồng như

KHO TÀNG TÂM CỦA ĐẤNG GIÁC NGỘ
Công Phu Kiến, Tu và Hạnh
Bài Pháp Ba Phần Đầu, Giữa và Cuối Đều Thiện

BẢN THẢO v.4 – Bản nháp thứ tư, nhuận văn đợt 1.

Mọi sai sót là của người dịch.
Mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đề.


MỤC LỤC

DẪN NHẬP

 • – Tâm Người Tu
 • – Tinh Thần Tu
 • – Nội Dung Tu

KHAI LUẬN

 • – Tán Dương Đảnh Lễ
  • — Đức Quan Thế Âm
  • — Tam Bảo
 • – Duyên Khởi Tác Luận

PHẦN MỘT: CHƯỚNG DUYÊN THỜI MẠT PHÁP

 • – Đường Đi Của Phật
 • – Thời Kỳ Suy Đồi
 • – Chết và Vô Thường
 • – Tu Là Nẻo Lành
 • – Đời Là Nẻo Dữ
 • – Rong Ruổi Vô Ích
 • – Hư Vọng Bủa Vây
  • — Sắc là vọng
  • — Thanh là vọng
  • — Tâm là vọng
  • — Ẩn dật thân khẩu ý
 • – Quay Lưng Sinh Tử
 • – Không Uổng Kiếp Người

PHẦN HAI: KIẾN, TU VÀ HẠNH TRONG ĐẠI THỪA

 • – Đường Tu Hiển Kinh
  • — Quy y
  • — Tâm bồ đề
  • — Sám hối
  • — Cúng dường
  • — Đạo sư du già
 • – Đường Tu Mật Thừa
  • — Quán đảnh
  • — Tri kiến thanh tịnh
  • — Giai đoạn khởi hiện
  • — Giai đoạn viên thành
  • — Chuyển hóa giác quan, cảm thọ và uẩn
  • — Bốn điểm tinh yếu về thân, khẩu, ý và Pháp thân
 • – Kết luận phần hai

PHẦN BA: QUYẾT TÂM THOÁT SINH TỬ

 • – Quay Lưng Với Việc Thế Gian
  • — Việc làm
  • — Nói
  • — Đi
  • — Ăn
  • — Tư Duy
  • — Sở Hữu
  • — Ngủ
 • – Phải Gấp Tu Ngay
 • – Hàng Phục Tâm

KẾT
LỜI BẠT

image_pdfimage_print