THƯ MỤC

DANH SÁCH TÀI LIỆU HIỆN CÓ [List of Available Translations] 🖹 Văn Bản (text)
🎧 Nghe (audio)
🏄 Sách Trực tuyến (Read Online)
🔖 Bookmark: Link đến chỗ khác trong thư mục (link to another item on this webpage)

Ghi Chú

 • Ngoại trừ các bản dịch của HT Thích Trí Quang cần trực tiếp liên hệ với người có thẩm quyền, còn lại bản dịch của Hồng Như, quí vị có thể tùy nghi sử dụng miễn phí với điều kiện:
  – giữ nguyên nội dung;
  – không bán;
  – lưu ý xét kỹ nếu có điều kiện hành trì thì bản thân phải theo đúng và không tự ý phổ biến cho người không đủ điều kiện hành trì.
  – chỉ dùng tài liệu này để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học hỏi và hành trì của cá nhân hay của nhóm bạn đồng tu, miễn ấn tống rộng rãi và không dùng để thuyết phục lôi kéo người đang tu theo các truyền thống khác.
  – thỉnh thoảng trở lại xem thử, nếu có bản cập nhật, xin hoan hỉ thay thế bằng bản mới (tên dữ liệu luôn có ghi ngày cập nhật).
  • Người dịch xin chịu mọi trách nhiệm trước nghiệp quả về tất cả những lỗi lầm có trong ấn bản điện tử. Người sử dụng chịu trách nhiệm phần sử dụng: không làm sai nội dung, ngược mục tiêu hay trái điều kiện hành trì. 
  • Nguyện nhờ vào bản dịch không toàn hảo này, người đọc có thể nhận được lực gia trì toàn hảo của Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
10/2016


1. KINH PHẬT [SUTRA]

Sưu Tầm

HT Thích Trí Quang dịch giải

Dưới đây chỉ là tài liệu học trò sưu tập để đọc và nghe trên máy, không phải bản gốc. Muốn in ấn tống, xin hoan hỉ liên hệ với dịch giả hay người có thẩm quyền.
  • Kinh Kim Cương [Diamond Cutter Sutra],
   🏄 Vừa nghe vừa đọc (text & audio) <WEB>
  • Kinh Pháp Hoa [Lotus Sutra],
   🏄 Vừa nghe vừa đọc (Read and listen) <WEB>
  • Kinh Địa Tạng
   🏄 Vừa nghe vừa đọc (text & audio) <WEB>
  • Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Golden Light Sutra],
   🏄 Vừa nghe vừa đọc (text & audio) <WEB>
   🎧 Nghe (audio) (Viet) < Playlist – Đọc theo phẩm >
   🔖 Lợi Ích Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Benefits-of-Reciting-Golden-Light-Sutra] Golden Light Sutra], Lama Zopa Rinpoche, (Viet) <bookmark>
  • Phẩm Phổ Hiền [Chapter on Samantabhadra],
   🏄 Vừa nghe vừa đọc (text & audio) <WEB>
   🔖 Tham khảo bản văn Tạng văn-Tạng âm-Anh-Pháp-Việt có phân chia đầu đề [version Tibetan-English-French-Vietnamese, with outlines] <bookmark>
  • Kinh Dược Sư [Medicine Buddha Sutra] 🏄 Vừa nghe vừa đọc (text & audio) <WEB>
  • Đại Định Lăng Nghiêm,  tác giả Thích Trí Quang
  • Đại Thừa Khởi Tín Luận [Generating-Mahayana-Faith], tác giả: Mã Minh [Ashvagosha],
  • Ngài Huệ Năng, tác giả Thích Trí Quang

2. LUẬN [SASTRA – COMMENTARIES]

2.1. CHƯ TĂNG XỨ ẤN & CHƯ TỔ DÒNG KADAMPA [INDIAN & KADAMPA TEXTS]

MÃ MINH [Ashvagosha] (c. 80 – c. 150 CE) (Ấn)

 1. Đại Thừa Khởi Tín Luận [Generating-Mahayana-Faith] HT Thích Trí Quang dịch giải🔖  <bookmark> 
 2. Năm Mươi Hạnh Kính Thầy [50-Verses-on-Guru-Devotion] 🖹 Văn Bản (text) (Viet) <PDF>

LONG THỌ [Nagarjuna] (c. 150 – c. 250 CE) (Ấn)

 1. Giảng về Bồ Đề Tâm [A-Commentary-on-the-Awakening-Mind, Bodhicittavivarana] 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 24tr., <PDF>
  🏄 Sách Trực tuyến (Read Online) <WEB>
  🎧 Sách nói (audio-book) (Viet) <WEB> — <Hạ tải MP3> —  <YouTube>

TỊCH THIÊN [Shantideva] (c.685-763) (Ấn)

LIÊN HOA GIỚI [Kamalashila]  (c. 740–795)

 • Trình Tự Tu Thiền – Quyển Trung [Middling Stages-of-Meditation]
   • 🖹 Văn Bản (text) <chánh văn (Viet), 40tr., <PDF> 
   • 🏄 Sách Trực tuyến (Read Online) <WEB>
   • 🔖 Luận giải: xem Đức Đalai Lama XIV, Giảng Về Trình Tự Tu Thiền [HH Dalai Lama’s Commentaries on the Middling Stages of Meditation] (Viet) <bookmark>

ATISA DIPAMKARA, (c. 982 – 1054 CE)

 1. Bồ Đề Đạo Đăng Luận [Lamp on the Path to Enlightenment]: Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ: trình tự đường tu giác ngộ dành cho ba loại căn cơ.
 2. Bảy Điểm Luyện Tâm [Seven-Point Mind Training], tác luận: Geshe Chekawa (1101–1175): Phương pháp tu phát tâm bồ đề, đức Atisa dẫn pháp, Geshe Chekawa lưu văn tự.

GESHE LANGRI TANGPA (c. 1054–1123)

 • Tám Thi Kệ Chuyển Tâm [Eight-Verses-of-Mind-Training]

GYALSE TOKME ZANGPO (c. 1297–1371)

 • Bệnh Khổ Nghịch Duyên Phải Gánh Sao Đây [How-to-Transform-Sickness-and-Other-Circumstances]: Bài pháp thuộc hệ luyện tâm (lojong), chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. 🖹 Văn Bản (text) (Viet, Tib)  <PDF> 
 • Chuỗi Ngọc Bồ Tát : 🏄 Sách Trực tuyến [read online]: chánh văn [root text] <WEB
 • 37 Pháp Hành Bồ Tát🏄 Sách Trực tuyến [read online]: chánh văn [root text] <WEB>

2.2. CHƯ ĐẠO SƯ DÒNG GELUG [GELUGPA’S MASTERS]

2.2.1. LAMA TSONGKHAPA (1357–1419)

 1. Lamrim Tiểu Luận: Chứng Đạo Ca [Short Lamrim: Songs-of-Experience]
 2. Nền Tảng Mọi Thiện Đức [Foundation-of-All-Good-Qualities]
 3. Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu Giác Ngộ [Three-Principles-of-the-Path]
 4. Mục Lục Lamrim Chenmo [Lamrim-Chenmo-Outlines]
 5. Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ [Prayer-to-be-Born-in-the-Land-of-Bliss-(Dewachen)] 🖹 Văn Bản (text) (Eng,Viet), 20tr., <PDF> (tác giả Lama Tsongkhapa)
  🔖 Tham khảo bài tụng của đức Karma Chagme (Tib-pho-eng-viet)  <bookmark>
 6. Xưng Tán Duyên Khởi
  🏄
  Sách Trực tuyến (Read Online) <WEB>

2.2.2. ĐỨC ĐALAI LAMA XIV (1935- )

 1. Ý Nghĩa Cuộc Sống [The-Meaning-of-Life], Đức Đalai Lama giảng về 12 Duyên Khởi
 2. Thắp Sáng Đường Giác Ngộ [Illuminating-the-Path]Đức Đalai Lama giảng Lamrim qua hai bài pháp Bồ Đề Đạo Đăng Luận của ngài Atisa và Chứng Đạo Ca của Lama Tsongkhapa.
  • 🏄 Sách Trực tuyến (Read Online): <WEB> 
  • 🔖 Chánh Văn Đèn Soi Đường Giác Ngộ, Lama Atisa (Viet) <bookmark>
  • 🔖 Chánh Văn Đèn Chứng Đạo Ca, Lama Tsongkhapa <bookmark>
 3. Pháp Tu Tây Tạng [Cultivating-a-Daily-Practice]Đức Đalai Lama hướng dẫn hai pháp tu căn bản cho đệ tử mới nhập môn: Pháp Tu Nhật Tụng và Tám Thi Kệ Chuyển Tâm, không cần thọ pháp quán đảnh.
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 220tr., <PDF> 
  • 🏄 Sách Trực tuyến (Read Online): <WEB> 
  • 🔖 Pháp Tu Nhật Tụng, nghi thức tu do đức Đalai Lama soạn <bookmark>
  • 🔖 Tám Thi Kệ Chuyển Tâm, Langri Thangpa, chánh văn <bookmark>
 4. Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh [Essence-of-the-Heart-Sutra] – Đức Đalai Lama giảng về Bát Nhã Tâm Kinh
 5. Cảnh Giới Đức Mạn Thù [Spirit-of-Manjushri], Đức Đalai Lama giảng về tánh không Long Thọ – Nguyệt Xứng, hệ Trung Quán Cụ Duyên
 6. Lamrim Đại Luận Toát Yếu [Lamrim Chenmo Synopsis], Đalai Lama giảng pháp Lamrim
 7. Giảng về Trình Tự Tu ThiềnĐức Đalai Lama giảng về bài pháp cùng tên của đức Kamalashila  [Teachings on Kamalashila’s Stages-of-Meditation by HH the Dalai Lama]
 8. Giảng Về Lục Tự Minh Chú [Teachings-on-the-Mani-Mantra]
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet, Eng), 4tr., <PDF> 
  • 🖹 Nghi Thức Quán Tưởng Trì Lục Tự Chú [Chenrezig Practice], Lama Zopa Rinpoche  (Viet) <sẽ có>
 9. Lời  Khuyên Về Cái Chết [Advice on Dying]
  🏄 Sách Đọc Trực tuyến (Read Online): <WEB> 
  🎧 Sách Nói (audio-book) (Viet)  <YouTube> 

2.2.3. RIBUR RINPOCHE (1923-2006)

 1. Giảng Về Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu [Three-Principles-of-the-Path]
 2.  Phát Tâm Bồ Đề [Generating-Bodhicitta]

2.2.4. GESHE THUBTEN DAWA (1930 – )

 • Giảng về Xưng Tán Tara 21 Thi Tụng Thuận Theo Dòng Pháp Atisa
 • Giảng về Ganden Lha Gyama [Teachings on the Ganden Lha་Gyama]
 • Giảng về Nền Tảng Mọi Thiện Đức [Teachings on the Foundation of All Good Qualities]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB>
 • Giảng về Qui Y [Teachings on Refuge]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB>
 • Giảng về 6 Thời Công Phu Đạo Sư Du Già [Teachings on the 6 Sessions Guru Yoga]: Điều kiện đặc biệt: mọi người có thể đọc [special permission: everyone can read]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB>
 • Giảng về Nhập Bồ Đề Hạnh Luận [Teachings on Shantideva’s Bodhisatva’s Way of Life]: chương 5, 6, 7, 8 (một phần), và 9 – [chapters 5, 6, 7, 8 (first part), and 9]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB>
 • Giảng về Lamrim Tiểu Luận: Chứng Đạo Ca [Teachings on the Short Lamrim]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <YouTube>
  • 🔖 Tham khảo chánh văn [Read the root text]  <bookmark>
 • Giảng về Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ [Teachings on the Three Principles of the Path]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB> 
 • Giảng về 35 Sám Phật [Teachings on 35 Confession Buddhas]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB> 
 • Giảng về Hiện Quán Trang Nghiêm của đức Di Lạc [Teachings on Maitreya’s Ornament of Clear Realisation]
  • 🎧 Nghe giảng (teachings’ recordings) <WEB> 

2.2.5. LAMA ZOPA RINPOCHE (1945 – )

 1. Pháp Tu Hàng Ngày [Daily-Practices]: Lama Zopa Rinpoche hướng dẫn cách chọn pháp tu hàng ngày, bao gồm các pháp tu sơ khởi Ngondro theo dòng Gelug.
 2. Giảng Về Đức Phật Dược Sư [Teachings-on-the-Medicine-Buddha]
 3. Lợi Ích Tụng Kinh Sanghata [Benefits-Reciting-Sanghata-Sutra],
 4. Lợi Ích Tụng Chú Kim Cang Tát Đỏa [Benefit-Reciting-Vajsattva-Mantra],
 5. Lợi Ích Tụng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Benefits-Reciting-Golden-Light-Sutra]
 6. Hướng Dẫn Tu Ngondro Tong-len [the-Preliminary-Practice-of-Tong-len] 
  • 🏄 Sách đọc trực tuyến (read online) <WEB>
  • 🖹 Văn Bản với lời giảng (text with teachings) (Viet), 8tr., <PDF>
  • 🖹 Văn Bản ngắn để hành trì (short text for practice) (Viet), 4tr., <PDF>

2.2.6. JHADO RINPOCHE (1954 – )

 •  Đường Vào Kalachakra [Introduction-to-Kalachakra] 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 84tr., <PDF> 

2.3. CHƯ ĐẠO SƯ CÁC DÒNG TRUYỀN THỪA KHÁC [OTHER LINEAGES’ MASTERS]

2.3.1. MILAREPA (c. 1040-1123)

 • Thung Lũng Hồng Thạch Ngọc [Red Rock Valley’s Story]: Bài thứ nhất trong Trăm Ngàn Bài Ca [First from the Hundred-Thousands Songs]

2.3.2. ĐỨC KARMAPA RANGJUNG DORJE (1284–1339)

2.3.3. DAKPO TASHI NAMGYAL (1511–1587)

 • Sáng Trong Tánh Tự Nhiên: Khai Thị Đại Thủ Ấn [Clarifying-the-Natural-State]

2.3.4. DZA PATRUL RINPOCHE (1808-1887)

 1. Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ [Heart-Treasure-of-the-Enlightened-Ones]
 2. Chói Rạng Ánh Mặt Trời [Brightly-Shinning-Sun]: Cẩm Nang Hành Trì bài pháp Nhập Bồ Đề Hạnh Luận của Ngài Tịch Thiên [Shantideva]
 3. Minh Giải Nhị Đế [Clarifying-the-Two-Truths]

2.3.5. JAMGON KONGTRUL RINPOCHE 1st LODRO THAYÉ (1813–1899)

2.3.6. DILGO KHYENTSE RINPOCHE (c. 1910-1991)

 • Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ [Heart-Treasure-of-the-Enlightened-Ones]: Luận giải bài pháp cùng tựa của DZA Patrul Rinpoche
  • 🏄 Đọc sách Online  <WEB>
  • 🎧 Sách nói (audio) (Viet) <YouTube>
  • 🔖 Tham khảo chánh văn [Read the root text] : Dza Patrul Rinpoche (Viet) <bookmark>

2.3.7. GEDUN RINPOCHE (1918-1997)

 1. Hạnh Phúc Cần Chi Đau Đáu Trông Tìm 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 2. Niềm Vui Như Lửa Lớn, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF> 

2.3.8. KARMA CHAGME

 • Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc
  • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 76tr., <PDF><PDF-IPAD>>
  • 🎧 Nghe (audio) Sonam Tenzin Rinpoche tụng (Tib) <YouTube>
  • 🔖 Tham khảo bản của Lama Tsongkhapa (Eng, Viet) <bookmark>

3. SÁCH TU [PRACTICE TEXTS]

PHÁP TU DÒNG GELUG [GELUG’S TEXTS]

3.1. TUYỂN TẬP [PRAYER BOOKS]: Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 • Thỉnh Pháp Đại Thừa: Tuyển Tập Tụng Niệm [Prayer-for-Teachings-Occasion]hướng dẫn: Geshe Thubten Dawa, 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 75tr., <PDF> 
 • Tụng Chú Buổi Sáng [Morning-Mantras], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 16tr., <PDF> 
 • Nghi Thức Tụng Niệm FPMT, quyển 1 [FPMT Prayer Book, Vol.1], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) 2006 (Viet)  <PDF>
 • Tuyển Tập Hướng Nguyện – NTTN FPMT Vol1. p.215
 • Tuyển Tập Hồi Hướng – NTTN FPMT Vol1. p.233

3.2. THỈNH BỔN SƯ TỪ PHỤ [PRAYERS TO THE LAMA] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 1. Chín Hạnh Tôn Kính Đạo Sư [Nine-Verses-on-Guru-Devotion] 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF> 
 2. Năm Mươi Hạnh Kính Thầy [50-Verses-on-Guru-Devotion], 🖹 Văn Bản (text) (Viet), Bản văn vần dịch từ Tạng ngữ, 8 tr., <PDF>
 3. Kính Thỉnh Đạo Sư [Request-to-the-Lama] 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF> 
 4. Gọi Thầy Từ Chốn Xa [Calling the Lama from Afar – Lama Chenno]
  • Bản của đức Pabongka Rinpoche – (Bản Dài [Long]
   • 🖹 Văn Bản (text) (Phonetics, Viet), 12tr., <PDF> 
   • 🎧 Nghe tụng (audio chanting) : Lama Zopa Rinpoche (Tib) <LINK TO FPMT>
   • Bản của đức Lingka Dorje Chang (Bản ngắn) [Short]
    • 🖹 Văn Bản (text) (Phonetics, Eng, Viet), 8tr., <PDF> 
    • 🎧 Nghe tụng (audio chanting): Lama Zopa Rinpoche (Tib) <LINK TO FPMT-YOUTUBE>
  • 🔖 Bản của đức Jamgon Kontrul Rinpoche [Kagyu] (Tib-Pho-Eng-Viet) <bookmark>
 5. NGUYỆN TRƯỜNG THỌ [Long Life Prayer]
  • Đức Đalai Lama XIV [His-Holiness-the-Dalai-Lama-XIV], 🖹 Văn Bản (text) (Eng-Viet) – bản ngắn & dài [long & short versions]  <PDF> 
  • Geshe Thubten Dawa (Eng-Viet) <WEB>
  • Lab Kyabgon Rinpoche (Phonetics-Eng-Viet) <WEB>
  • Lama Zopa Rinpoche – bản ngắn & dài [long & short versions]
  • Lama Tenzin Osel Rinpoche 
  • Nguyện Kirti Tsenshab Rinpoche Sớm Trở Lại  [Quick-Return-Prayer] <WEB>
 6. 🔖 Cúng Dường Đạo Sư [Guru Puja – Lama Chopa] (Tib-Pho-Eng-Viet) <bookmark>
 7. 🔖 Sáu Thời Công Phu Đạo Sư Du Già [Six-Session Guru Yoga] (Tib-Pho-Eng-Viet) <bookmark>

3.3. XƯNG TÁN [PRAISES] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 • Xưng Tán Phật Thích Ca Mâu Ni [Praise-to-Sakyamuni-Buddha], 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Pho-Eng-Viet), 12tr., <PDF> 
 • Tán Dương 12 Công Hạnh Phật [Praise-to-Buddha-Twelve-Deeds], 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Pho-Eng-Viet) 12tr., <PDF> 
 • Xưng Tán 21 đức Taras – Bản Dài [Praise-to-the-21-Taras – long version],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 40tr., <PDF>    <WEB>
  • 🖹 Văn Bản (text) & Giảng & Hình [Root Text & Commentaries & Images] (Viet), <PDF-IPAD>  <WEB>
  • 🎧 Nghe tụng (audio chanting)
 • Bài Ca Mong Chờ Đấng Không Hư Ngụy [Dung-Bo-Lu-Me-Ma], tác giả: Losang Tänpai Gyältsän,
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 8tr., <PDF> 
  • 🎧 Sách nói (audio-book) (Viet) <MP3> — <YouTube>
 • Xưng Tán Đức Quan Thế Âm [Praise-to-Chenrezig],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 8tr., <PDF> 
  • ? Nghe (Tib) <MP3> — <YouTube>
 • Xưng Tán Đức Văn Thù [Praise-to-Manjushri],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF> 
 • Lời Tụng Tôn Kính Mười Bảy Đại Hiền Thánh Cựu Học Viện Nalanđà [Prayer-to-the-Seventeen-Great-Pandits-of-Nalanda], tác giả: Đức Đalai Lama XIV,
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet, Eng, Tib), 24tr., <PDF> 
 • Liên Hoa Sanh Thất Cú, Tam Thân [Padmasambhava-7-lines-3-bodies-prayers]
  • 🖹 Văn Bản (text) [Tib-Phonetics-Eng-Viet), 12tr., <PDF>
 • Lời Tụng Tôn Kính Thập Lục Tôn Giả

3.4. LAMRIM THI TỤNG [LAMRIM PRAYERS] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 • 🔖 Xem Lama Tsong-kha-pa: Lamrim Tiểu Luận: Chứng Đạo Ca [Song of Experience], Nền Tảng Mọi Thiện Đức [Foundation of All Good Qualities], Ba Điểm Tinh Yếu của Đường Tu [Three Principles of the Path], Mục Lục Lamrim  Đại Luận [Lamrim Chenmo Outlines] <bookmark>
 • Hồi Hướng Cuối Lamrim [Lamrim-Final-Prayer],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 8tr., <PDF> 
  • 🎧 Nghe tụng (audio chanting): Lab Kyabgon Rinpoche <MP3> — <YouTube>
 • Lamrim Thi Tụng (Trích Lama Chopa) [Lamrim-Prayer-from-Lama-Chopa],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet)de, 40tr., <PDF>  <PDF-IPAD>
 • Trực Quán Trình Tự Đường Tu Yếu Nghĩa [A Direct Meditation on the Graduated Path Containing All the Important Meanings],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet, Eng), 8tr., <PDF> 
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF>
 •  Thỉnh Chư Tổ Lamrim [Lamrim-Lineage-Masters-Prayer],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Phonetics-Viet), 16tr., <PDF> 

3.5. PHÁT NGUYỆN – HƯỚNG NGUYỆN – HỒI HƯỚNG [MIND-GENERATION, ASPIRATION, DEDICATION] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 • Qui y – Phát Tâm Bồ Đề
 • Tứ Vô Lượng Tâm
 • Phát Tâm Nguyện Bồ Đề [Prayer-to-Generate-Bodhicitta], hướng dẫn: Đức Đalai Lama XIV
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF>
 • Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc [Prayer-to-be-Born-in-the-Land-of-Bliss-(Dewachen)],
  • 🔖 Bản của Lama Tsongkhapa (Gelug) (Eng, Viet) <bookmark>
  • 🔖 Bản tụng của đức Karma Chagme (Kagyu), (Tib-Pho-Eng-Viet) <bookmark>
 • Lời Nguyện Hòa Bình [Prayer-for-Peace],
  • tác giả: Tangtong Gyalpo, 🖹 Văn Bản (text) (Eng, Viet), 8tr., <PDF> 
 • Lời Nguyện Dành Cho Tượng Phật Di Lạc [Prayer-to-the-Maitreya-Statue],
  • 🖹 Văn Bản (text) (Phonetics, Eng, Viet), 4tr., <PDF> 
 • Lời Nguyện Đại Lạc Bản Nhiên [Spontaneous-Bliss-Prayer], 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF> 
 • 🔖 Hạnh Nguyện Vương Phổ Hiền [King-of-Prayer], có hai văn bản [two available texts]: 1/ HT Thích Trí Quang dịch từ Hoa Văn [Vietnamese version, translated from Chinese] <bookmark>; 🔖 2/ bản Tạng-Anh-Pháp-Việt có đầu đề [Tibetan-Phonetics-English-Francais-Viet with outlines]: <bookmark>
 • 🔖 Hồi Hướng Cuối Lamrim [Lamrim-Final-Prayer] (Tib-Pho-Eng-Viet) <bookmark>
 • Hồi Hướng Cuối Ngày  – NTTN FPMT Vol1 p. 267 
 • Lời Nguyện Đại Thủ Ấn, Karmapa III Dorje Rangjung (Kagyu)
 • Hồi Hướng, Tịch Thiên Chương 10 sách Nhập Bồ Đề Hạnh Luận của Ngài Tịch Thiên [Shantideva’s Dedication: Chapter 10 of Shantideva’s Bodhisatva’s Way of Life]  
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet) <PDF> 

3.6. MINH CHÚ [MANTRA] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 • Minh Chú Cúng Dường Thực Phẩm [Mantra-for-Food-Offering], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF> 
 • Thỉnh Nguyện Đức Đà Kì Ni Lân Diện [Lion-Faced-Dakini-Prayer], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF> 
 • Gia Trì Lời Nói [Mantra-to-Bless-the-Speech], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 8tr., <PDF> 
 • Gia Trì Tràng Hạt [Mantra-to-Bless-Mala], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 • Minh Chú Cho Đời Sống Hàng Ngày [Mantras-for-Daily-Life], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF> 
 • Minh Chú Hào Quang Vô Cấu [Stainless-Light-Mantra], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 4tr., <PDF> 
 • Minh Chú Đức Metsey Dakini [Metsey-Dakini-Mantra], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 • Minh Chú Danh Xưng [Name-Mantras], 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 • Minh Chú Mười Phương Như Lai [Mantra-of-the-Essence-Of-All-the-Tathagatas], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche,🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 • Minh Chú Phật Droden Gyalwa Cho [Buddha Droden-Gyalwa-Cho-Mantra], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 • Minh Chú Tăng Tác Dụng [Increasing-Mantras], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF> 
 • 🔖 Tụng Tâm Kinh Phá Chướng Ngại, xem <bookmark>
 • Đại Bi Trường Chú [Longest Chenrezig Mantra] 🎧 Nghe tụng (audio) <YouTube, có phụ đề để đọc theo>

3.7. Nghi Thức Hành Trì [SADHANA]

Pháp Tu dòng Gelug [Gelug’s texts]

3.7.1. LOJONG – PHÁP LUYỆN TÂM BỒ ĐỀ [MIND-TRAINING PRACTICE] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, không cần quán đảnh [Prerequisite: for general public, empowerment is not required]

 • Suối Cam Lồ Bất Tận Của Bồ Đề Tâm [Everflowing-nectar-of-Bodhicitta] hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 16tr., <PDF> 
 • Phát Tâm Hàng Ngày [Motivation-in-Daily-Day], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF> [thêm nghi thức thọ bồ tát giới cuốn xanh]
 • Pháp Chuyển Tâm Hàng Ngày [Mind-Transformation-Everyday], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche, 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF> 

3.7.2. THỌ GIỚI & GIỚI HẠNH & GIỚI NGUYỆN [VOWS & COMMITMENTS] – Điều kiện hành trì: Tài liệu mở dành cho người thọ giới. [Prerequisite: for general public, in particular those having receiving the respective vows]

  • Qui Y Tam Bảo [Taking-Refuge-in-the-Three-Jewels]: Giới hạnh dành cho Phật tử qui y Tam Bảo.
  • Phát Tâm Nguyện Bồ Đề [Prayer-to-Generate-Bodhicitta], hướng dẫn: Đức Đalai Lama XIV. Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, dành cho người phát tâm 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 2tr., <PDF>
  • Nghi Thức Thọ Bồ Tát Giới
  • Giới Bồ Tát: Trọng & Khinh [Bodhisatva-Vows-Root-and-Secondary-VowsĐiều kiện hành trì: Tài liệu dành cho người đã thọ bồ tát giới 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 24tr., <PDF> 
  • Thọ Bát Quan Trai Giới [Sojong-Mahayana-Precept]: hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, dành cho Phật tử tại gia qui y Tam Bảo, tâm hướng Đại thừa. Lần đầu cần thọ giới từ bậc Thầy có giới. Những lần sau có thể tự thọ trước bàn thờ Tam Bảo theo nghi thức này. Nội dung:  Là phương pháp thù thắng Phật dành cho Phật tử tại gia, thọ bát quan trai, sống hạnh xuất gia trong thời gian một ngày 24 giờ.
   • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Eng-Viet), 24tr., <PDF> 
 • Sám Hồng Danh Đảnh Lễ 35 Sám Phật [35-Confession-Buddha]hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Điều kiện hành trì: Tài liệu mở, mọi người đều có thể tu, không cần thọ pháp. Nội dung: Đức Tsong-kha-pa sơ tổ dòng Gelug đã dùng nghi thức Sám Hồng Danh này để lạy sám hối (Ngondro).
  • 🖹 Văn Bản (text) (Eng-Viet), 32tr., (Eng-Viet) <PDF> 
  • 🎧 Nghe tụng (audio chanting): Đalai Lama tụng hồng danh 35 vị sám Phật tiếng Tạng (Tib) <YouTube>
 • Quan Thế Âm Tịnh Thủy Sám [Water blessing by Chenrezig, Advices to Students], hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Sưu tập lời khuyên của Lama Zopa Rinpoche dành cho đệ tử gặp  trọng bệnh [Colletion of advices to the students by Lama Zopa Rinpoche to overcome sickness]
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 1tr., <PDF>.
  • 🎧 Nghe tụng (audio chanting): Lama Zopa Rinpoche tụng Đại Bi Trường Chú, có phụ đề để tụng theo  <YouTube>

3.7.3. BỔN TÔN DU GIÀ [DEITY YOGA] – Điều kiện hành trì: Xin đọc phía dưới tựa đề của từng tài liệu. [Prerequisite: please kindly check under the title of each individual text]

  • 🔖 Cúng Dường Đạo Sư [Guru Puja – Lama Chopa] xem trong phần 3.7.3. Pháp Lễ Cúng Dường [Puja] (Tib-Pho-Eng-Viet) <bookmark>
 • Pháp Tu Nhật Tụng [Daily-Meditation], Hướng dẫn: Đức Đalai Lama XIV. Điều kiện hành trì: dành cho Phật tử qui y Tam bảo, không cần pháp quán đảnh. [Prerequisites: For students having received the Refuge vow. Empowerment is not required] Nội dung: bao gồm nghi thức phát tâm, cúng dường, quán tưởng và tụng chú đức Phật Thích Ca Mâu Ni & tứ đại bồ tát Văn Thù, Quan Thế Âm, Tara và Kim Cang Thủ. Pháp tu không cần quán đảnh và không đòi hỏi phải có sư phụ trực tiếp hướng dẫn, vì vậy đặc biệt hữu ích cho Phật tử đang trên đường tầm sư học đạo: tu theo pháp này sẽ giúp phát tâm, tích lũy chánh tín và công đức để đủ duyên gặp được đấng chân sư.
  •  🖹 Văn Bản (text) (Viet), 24tr., <PDF> 
  • ? luận giải: Đức Đalai Lama XIV, Pháp Tu Tây Tạng Dành Cho Phật Tử Nhập Môn ? (Viet) <bookmark>
 • Nghi Quỹ Phật Thích Ca: Pháp Tu Nhật Tụng [Sakyamuni-Daily-Practice], Hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Điều kiện hành trì: dành cho Phật tử qui y Tam bảo, không cần thọ quán đảnh. [Prerequisites: For students having received the Refuge vow. Empowerment is not required] 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 32tr., <PDF> 
 • Ganden Lha Gyama: Bách Thiên Đâu Xuất Tịnh Độ [Hundred Deities of Tushita]: Điều kiện hành trì: dành cho Phật tử qui y Tam Bảo và xem đức Tsong-kha-pa (sơ tổ dòng Gelug) là bổn sư, không cần thọ quán đảnh [Prerequisites: For students having received the Refuge vow, having Lama Tsongkhapa as root guru. Empowerment is not required] . Nội dung: Đây là pháp Đạo Sư Du Già của đức Tsong-kha-pa. Thông thường pháp đạo sư du già muốn tu phải thọ quán đảnh, pháp Ganden Lha Gyama là ngoại lệ, chưa thọ quán đảnh vẫn có thể hành trì.
  • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetic-Eng-Viet), 28tr., <PDF> 
  • 🎧 Nghe tụng (audio chanting) (Tib)
  • 🔖 Nghe giảng (teachings’ recordings): <bookmark>
  • 🔖 Đọc bản đánh máy bài giảng <bookmark>
 • Nghi Thức Quán Tưởng Tụng Chú Quan Thế Âm [Chenrezig-Practice] Hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể hành trì, không cần quán đảnh. Nếu chưa thọ quán đảnh, xin quán tưởng đức bổn tôn ở bên ngoài–trước mặt hay trên đỉnh đầu–thay vì tự khởi hiện thành đức Bổn Tôn [Prerequisite: Those without empowerment can still doing the practice by visualising the deity outside–in front or on top of one’s head–instead of generating oneself into the deity]. Nội dung: Pháp tu quán tưởng tụng chú Om Mani, đặc biệt hữu ích cho người tu phát tâm đại từ đại bi và tâm bồ đề.
  • 🖹 Văn Bản (text)
 •  Pháp Tu Tara Xanh [Green-Tara_Sadhana]: Hướng dẫn: Nghi thức do Geshe Thubten Dawa hướng dẫn. Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể hành trì, không cần quán đảnh. Nếu chưa thọ quán đảnh, xin quán tưởng đức bổn tôn ở bên ngoài–trước mặt hay trên đỉnh đầu–thay vì tự khởi hiện thành đức Bổn Tôn [Prerequisite: Those without empowerment can still doing the practice by visualising the deity outside–in front or on top of one’s head–instead of generating oneself into the deity].
 • Hộ Luân Kim Cang Giáp, bản ngắn & dài [Dorje Gotrap-Protection-Wheel-Vajra-Armour, short&long practiceHướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Điều kiện hành trì: Dành cho người đã thọ quán đảnh Kim Cang Thủ dạng Hộ Luân Kim Cang Giáp. Chưa thọ pháp vẫn có thể hành trì, cần quán tưởng đức bổn tôn ở bên ngoài–trước mặt hay trên đỉnh đầu–thay vì tự khởi hiện thành đức Bổn Tôn [Prerequisite: A Vaijapani Dorje Gotrab is required. Without empowerment, one can still do the practice by visualising the deity in front or on top of one’s head instead of generating oneself into the deity]. Nội dung: Lama Zopa Rinpoche khuyên đệ tử khắp nơi nên hành trì để hồi hướng giải nghiệp truyền nhiễm. Đây cũng là một trong những pháp hành mãnh liệt bậc nhất có năng lực hóa giải nghiệp ung thư cùng những chứng bệnh nan y ác hiểm khác.
  • 🖹 Văn Bản (text)
   • bản ngắn & dài (Viet), 16tr., <PDF>
   • bản dài: (viet) 12tr., <PDF> 
   • bản ngắn: (viet) 2tr., <PDF> 
 • Ngũ Kiếm Hắc Kim Sí Điểu [Black-Garuda]: Hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche. Điều kiện hành trì: Công phu dành cho Phật tử đã thọ pháp quán đảnh thuộc lớp Mật Tông Tối Thượng Du Già. Chưa thọ quán đảnh vẫn có thể hành trì nhưng không quán tưởng mình là đức Bổn tôn mà phải quán tưởng mình mang tướng dạng bình thường và quán tưởng đức Bổn tôn ở bên ngoài–ở khoảng không trước mặt, hay trên đỉnh đầu. [Prerequisite: A Highest Yoga Tantra is needed to fully practice this text. Those without empowerment can still doing the practice by visualising the deity outside–in front or on top of one’s head–instead of generating oneself into the deity]. Nội dung: Lama Zopa Rinpoche chuyển Anh ngữ nghi thức hành trì này khi xảy ra nạn dịch SARS tại châu Á vào năm 2003, có thể hành trì trước hay sau khi vướng bệnh. Pháp tu này cũng rất linh nghiệm cho các loại ác bệnh khác như ung thư, phung hủi, lở loét, hay những tật dịch liên quan đến tà ma. Người không bệnh vẫn có thể hành trì và tưởng tượng rằng tất cả mọi nguyên nhân gây tật bệnh (nghiệp và phiền não) đều được tịnh sạch, nghĩ rằng “không chút ác nghiệp nhỏ nhoi nào còn sót lại trong tâm thức tôi.”  Cũng có thể hành trì để sám hối dùm cho người khác. 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 12tr.,  <PDF> 
 • Kim Cang Tát Đỏa Sám Pháp (bản ngắn) [Dorje Sempa: A Short Vajrasatva Practice] Hướng dẫn: Lama Zopa Rinpoche.  Điều kiện hành trì: Chưa thọ pháp vẫn có thể hành trì. [Prerequisite: those without empowerment/transmission can still do the practice]. Nội dung: phương pháp sám hối bằng cách quán tưởng và trì chú Trăm Âm Kim Cang Tát Đỏa, là một trong các pháp Ngondro sơ khởi.
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet), 12tr., <PDF>
  • 🔖 Lợi Ích Tụng Chú Kim Cang Tát Đỏa, Lama Zopa Rinpoche (Viet) <bookmark>
 • Sáu Thời Công Phu Đạo Sư Du Già [Six-Session Guru Yoga] – Điều kiện hành trì: Pháp tu kín, dành riêng cho người đã thọ đại pháp quán đảnh thuộc hệ mật tông tối thượng du già dòng Gelug.  [Prerequisite: Restricted practice. A highest yoga tantra empowerment is required in order to read, study and practice this text]. Nội dung: đệ tử sau khi thọ quán đảnh thuộc hệ mật tông tối thượng du già dòng Gelug, mỗi ngày hành trì sáu thời công phu theo như hướng dẫn.
  • 🖹 Văn Bản (text) (Viet) [3 bài: đầy đủ, ngắn, cực ngắn<PDF>
 • Kalachakra Sáu Thời Công Phu Đạo Sư Du Già [Kalachakra Six-Session Guru Yoga] – Điều kiện hành trì: Pháp tu kín, dành riêng cho người đã thọ đại pháp quán đảnh Kalachakra dòng Gelug. [Prerequisite: Restricted practice. A Kalachakra empowerment from the Gelug lineage is required in order to read, study and practice this text].
  • Bản đầy đủ [Full version]  🖹 Văn Bản (text) (Viet) <PDF>

3.7.4. PHÁP LỄ CÚNG DƯỜNG – [PUJA]

 • Cúng Dường Đạo Sư – Bao gồm phần Cúng Tsog [Guru Puja / Lama Chopa – including Tsog Offering] tác giả: Panchen Lama I. Điều kiện hành trì: Pháp tu kín, cần thọ quán đảnh Mật Tông Tối Thượng Du Già mới có thể đọc tụng, tư duy, hành trì, trừ phi được bậc đạo sư kim cang trong dòng truyền thừa đặc biệt cho phép. [Prerequisites: restricted practice: a hightest yoga tantra empowerment is required in order to read, study and practice this text, unless having received special permission from a qualified master from within the lineage]
  • Bản đầy đủ [Full-Version] 
   • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), 124tr., <PDF>
   • 🖹 Văn Bản (text) (Tib-Phonetics-Eng-Viet), <PDF (IPAD)>
   • 🎧 Nghe tụng (audio chanting): Geshe Dawa (Tib) <MP3> — <YouTube>
 • Pháp Lễ Cúng Dường Phật Dược Sư – [Medicine Buddha Puja] Điều kiện hành trì: Pháp tu mở, mọi người đều có thể đọc tụng không cần quán đảnh. [Prerequisite: for general public, empowerment is not required] 🖹 Văn Bản (text) (Viet), (Tib-Phonetics-Eng-Viet), <PDF>
 • Pháp Lễ Cúng Dường Tứ Mạn Đà La dâng Đức Cittamani Tara
  Điều kiện hành trì: Pháp tu kín, cần thọ quán đảnh 1/ Mật Tông Tối Thượng Du Già và 2/ đại pháp quán đảnh thân mạn đà la Cittamani mới có thể đọc, tụng, hành trì, trừ phi được bậc chân sư đạo sư kim cang trong dòng truyền thừa đặc biệt cho phép. [Prerequisites: restricted practice: a hightest yoga tantra empowerment AND Cittamani-Body-Mandala-Empowerment are required in order to read, study and practice this text, unless having received special permission from a qualified master from within the lineage] 
 • 🖹 Văn Bản (text) cho IPAD (Tib-Phonetics-Eng-Viet), <PDF-IPAD>
47,137 views

<XEM TÀI LIỆU DÒNG KAGYU [KAGYU’S TEXTS>