Lama Zopa Rinpoche: Gia Trì Lời Nói

GIA TRÌ LỜI NÓI – Blessing The Speech

QUY Y – PHÁT TÂM BỒ ĐỀ – Taking Refuge and Generating Bodhichitta

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། KÖN CHHOG SUM LA KYAB SU CHHIi Đệ tử quy y Tam Bảo quí hiếm. འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ DRO LA PHÄN CHHIR SANG GYÄ SHOG (3x) Nguyện vì chúng sinh trọn thành Phật đạo. (3x)

QUÁN TƯỞNG – Visualization

Trước hết, thanh tịnh cái tôi thật có vào trong tánh không, vì cái tôi ấy thực chất vốn không. Khi ấy, tuệ-chứng-tánh-không có được nguồn hỉ lạc vô tận. Cũng có thể nghĩ rằng tuệ-chứng-hỉ-lạc là bất nhị với tánh không.

Đệ tử khởi hiện tướng bổn tôn Pháp chủ. Trên lưỡi, linh tự AAH ཨཱཿ biến thành đài mặt trăng. Trên đó hiện ra linh tự OM ༀ màu trắng, bao quanh là chuỗi minh chú ALI (nguyên âm) màu trắng đứng theo chiều kim đồng hồ, chuỗi minh chú KALI (phụ âm) màu đỏ đứng ngược chiều kim đồng hồ, và chuỗi tâm chú duyên khởi màu xanh dương đứng theo chiều kim đồng hồ.

Từ các linh tự OM và các chuỗi minh chú phóng ra ánh sáng lớn, thu tóm lực gia trì và năng lực của lời nói của các bậc xuất thế và các bậc thuộc cõi thế gian, dưới dạng ba minh chú, bảy biểu tượng vương, tám biểu tượng cát tường.

Bao gồm năng lực lời nói của các bậc xuất thế là chư Phật đàm chư Bồ tát thánh giả trên ba địa thanh tịnh, và chư La Hán, cùng với năng lực lời nói của các bậc thuộc cõi thế gian là chư hành giả nhập đạo và chư hiền giả thành tựu chân ngữ, lời nói mang năng lực lớn lao. Nhờ tịnh khẩu, giữ giới không phạm khẩu nghiệp mà ngôn từ của chư hiền giả này đạt năng lực lớn đến nỗi cầu nguyện điều gì, lời nguyện ấy đều thành sự thật.

Hãy nghĩ rằng toàn bộ lực gia trì và năng lực lời nói—của chư vị thuộc cõi thế gian và chư vị thuộc cõi xuất thế—đều được câu về dưới dạng ba minh chú, bảy biểu tượng vương, tám biểu tượng cát tường, đầy kín khắp không gian, tan vào các chuỗi minh chú trên đài mặt trăng trên lưỡi mình.

CHÚ GIA TRÌ LỜI NÓI – Mantras for Blessing the Speech

Tụng chú từ trong ra ngoài.

CHUỖI NGUYÊN ÂM PHẠN NGỮ (ali)

Khi tụng chú Nguyên Âm, dòng cam lồ màu trắng từ chuỗi minh chú rót xuống đầy ắp thân thể. Thân nghiệp tích lũy từ vô lượng sinh tử toàn bộ đều được thanh tịnh

ཨོཾ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་རྀ་རྀ་ལྀ་ལཱ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨ་སྭཱཧཱ། OM A AA I II U UU RI RII LI LII E EE O OO ANG AH SWAAHAA (3x)

CHUỖI PHỤ ÂM PHẠN NGỮ (kali)

Khi tụng chuỗi minh chú Phụ Âm, dòng cam lồ màu đỏ từ chuỗi minh chú rót xuống đầy ắp thân thể. Khẩu nghiệp tích lũy từ vô lượng sinh tử toàn bộ đều được thanh tịnh.

ཨོ་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་སྭཱཧཱ། OM KA KHA GA GHA NGA / TSA TSHA DZA GYA NYA / TrA THrA DrA DHrA NrA / TA THA DA DHA NA* / PA PHA BA BHA MA / YA RA LA WA / SHA KA SA HA KYA SWAAHAA (3x)

[*Khi đọc TRA THRA DRA DHRA NRA chót lưỡi phải cong lên chạm hàm phía trên. Khi đọc TA THA DA DHA NA chót lưỡi phải chạm vào chân răng]

DUYÊN KHỞI TÂM CHÚ – Dependent Arising Mantra

Khi tụng Tâm Chú Duyên Khởi, dòng cam lồ màu xanh dương từ chuỗi minh chú rót xuống đầy ắp thân thể. Ý nghiệp tích lũy từ vô lượng sinh tử toàn bộ đều được thanh tịnh

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ། OM YE DHARMAA HETU PRABHAWA HETUN TEKÄN TATHAAGATO HYAVADÄ TEKÄN TSA YO NIRODHA EWAM VAADII MAHAA SHRAMANA YE SWAAHAA (3x)

[Nhất định phải ngắt sau chữ “YO,” trước khi đọc chữ “NI.”]

Duyên Khởi Tâm Chú tan vào chuỗi phụ âm, chuỗi phụ âm tan vào chuỗi nguyên âm, chuỗi nguyên âm tan vào linh tự OM ༀ, OM tan vào đài mặt trăng. Đài mặt trăng biến thành linh tự AAH ཨཱཿ, AAH tan thành cam lồ màu hồng, rồi tan vào lưỡi, biến thành tính chất kim cang.

Lưỡi trở nên nặng và mạnh như đá, như thể khó nhúc nhích, bất hoại như kim cang. Khởi tâm tin tưởng mãnh liệt rằng toàn bộ lực gia trì và năng lực lời nói của tất cả chư Phật, Bồ tát, A La Hán, hành giả và hiền giả đều đi vào lời nói của mình, khiến lời nói trở nên toàn hảo. Nghĩ rằng: “lời nói tôi giờ trở nên toàn hảo.” Chúng sinh nào nghe được giọng nói này, liền tức khắc được tịnh hết mọi phiền não nhiễm tâm, mà mọi lời nói ra đều được thực hiện, mọi người đều làm theo.

Nghĩ như vậy, năng lực lời nói của quí vị sẽ trở nên mầu nhiệm, tụng niệm gì năng lực cũng tăng bồi ngàn vạn lần. Năng lực lời nói của quí vị sẽ không vì ăn nhầm thức ăn mà chiết giảm.

Nói cho rõ hơn, năng lực lời nói có bốn lợi ích (1) lời nói trở nên toàn hảo; (2) tụng gì cũng được tăng bồi ngàn vạn lần; (3) mọi lời nói ra, dù là chuyện nhảm, cũng trở thành trì chú; (4) năng lực lời nói không bị hủy vì ăn nhầm thực phẩm. Dựa theo các hệ mật tông dưới, ăn tỏi khiến lời nói mất năng lực trong bảy ngày, ăn hành mất năm ngày, ăn củ cải mất chín ngày, ăn cỏ gai (nettle) mất 1 năm và ăn lưỡi cừu mất một đời.

HỒI HƯỚNG – Dedication

Nguyện lưỡi đệ tử / mang trọn năng lực / của đấng Như Lai, / Nguyện nhờ năng lực / tiếng lời diệu thắng, / Mà trọn chúng sinh / đều về qui thuận, / [Mà mọi khổ đau / tức thì tịnh an] / Nguyện lời thốt ra / liền trong chốc lát / đều thành sự thật.


image_pdfimage_print