Nhập Bồ Đề Hạnh Luận (audio)

Bước Vào Đường Đi của Bồ Tát
Tác Luận: Thánh Giả Tịch Thiên [Shantideva] Dịch & đọc: hồng như
Đọc văn bản trực tuyến: http://www.hongnhu.org/nhap-bo-de-hanh-luan/
Hạ tải văn bản tại Thư Mục: www.hongnhu.org/thu-muc/#nhap-bo-de-hanh-luan

Xin tùy theo máy sử dụng mà chọn danh sách nghe sách dưới đây

1. [M4A] NGHE bằng Apple – iPhone – Ipad…

2. [MP3] NGHE bằng PC microsoft, android…

3. HẠ TẢI MP3


4. NGHE TRÊN YOUTUBE

Chương 1 – 10
https://youtu.be/bps3HAnpK64