Lama Tsongkhapa: LAMRIM TINH YẾU LUẬN: Chứng Đạo Ca

– English Title: Song of Experience
– Tác Giả (Author):
Lama Tông Khách Ba (sơ tổ dòng Gelug)
– Việt ngữ: Hồng Như
   1: Bản mới, nhuận văn 2021 (dịch từ Tạng ngữ)
   2: Bản mới 2019: Tạng Anh Việt (dịch từ Tạng ngữ)
   3: Bản cũ 2004 (dịch từ Anh ngữ)

   BẢN MỚI, DỊCH TỪ TẠNG NGỮ (2019, nhuận văn 2021)

   Tiếng Việt

   Tibetan title: Lam rim nyams mgur
   Tựa đề tiếng Việt: LAMRIM CHỨNG ĐẠO CA
   : Tinh Yếu Trình Tự Đường Tu Giác Ngộ

   1. Thân sinh ra từ / muôn vạn thiện lành;
   Lời nói toàn thành / nguyện ước chúng sinh;
   Ý thấy khắp cả / đúng như sự thật:
   Trước bậc đứng đầu / dòng họ Thích ca / con xin đảnh lễ.

   2. Là trưởng tử của / bậc Thầy vô song,
   Đảm đương việc làm / của khắp chư Phật,
   Du hí thị hiện / hằng sa cõi giới:
   Di Lạc, Văn Thù / con xin kính lễ.

   3. Dù nghĩa Phật mẫu / thậm thâm khó lường,
   Vẫn giảng đúng như / ý thật của Phật:
   Long thọ, Vô trước, / ba cõi danh lừng,
   Đê đầu dưới chân / con xin kính lễ.

   4. Là người tiếp giữ / mọi điểm tinh yếu / kho tàng khai thị / đầy đủ không sai
   Của hai đường tu / tri kiến thâm sâu, / thiện hạnh quảng đại,
   Được truyền xuống từ / nhị đại tổ sư.
   Đức Atisa (Di-pam-ka-ra), con xin kính lễ.

   5. Ân sư là mắt / cho chúng con nhìn / muôn trùng kinh điển;
   Là lòng sông cạn / đưa kẻ thiện duyên / sang bờ giải thoát;
   Từ bi vận dụng / mọi thiện phương tiện, / soi tỏ lối đường:
   Khắp đấng Ân sư / con xin kính lễ.

   6. Là ngọc trang nghiêm / trên đỉnh bậc trí / cõi Diêm phù đề;
   Tràng phang danh xưng / lẫy lừng khắp chúng;
   Pháp chân truyền từ / Long thọ, Vô trước:
   Là Trình Tự Đường / Dẫn Đến Giác Ngộ.

   7. Vì bởi pháp này / làm tròn nguyện ước / chín loại chúng sinh
   Nên đây chính là / vua của vua pháp,
   Là lòng biển rộng / rạng ngời khéo giảng,
   Nơi ngàn dòng suối / luận văn đổ về.
   Giúp người tu hiểu / trăm vạn pháp môn / vốn không mâu thuẫn;
   Giúp trọn pháp Phật / tỏa rạng thành lời / trực chỉ khai thị / trong trí người tu;
   Giúp cho dễ dàng / hiểu được ý Phật;
   Giúp giữ người tu / thoát khỏi hố thẳm / của đại ác hạnh.
   Vì vậy nhiều bậc / thiện duyên Ấn-Tạng
   Dốc tâm nương vào / diệu pháp này đây.
   Trình tự đường tu / ba căn cơ này,
   Kẻ trí không ai / không bị cuốn hút.

   8. Pháp này thu nhiếp / trọn lời Phật dạy,
   Nên giảng hay nghe / dù chỉ một lần,
   Đều như giảng, nghe / toàn bộ diệu Pháp,
   Lợi ích nhất định / sẽ như sóng cả, / vì vậy hãy nên / chuyên chú tư duy.

   9. Rồi sẽ thấy ra / gốc rễ duyên lành
   Cho mọi thiện lành / đời này kiếp sau
   Nằm ở nỗ lực / mang tâm và hạnh / nương dựa đúng cách
   Nơi đấng đạo sư, / là người chỉ cho / đường tu giác ngộ.
   Thấy điều này rồi / cho dù mất mạng / cũng không từ bỏ,
   Phải gắng làm cho / đạo sư hoan hỉ / bằng cách tu theo / lời của đạo sư.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy,
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   10. Thân người ung dung / quí giá còn hơn / bảo châu như ý
   Đến chỉ một lần / cực kỳ khó gặp,
   Lại dễ mất như / tia chớp giữa trời.
   Thấy rõ kiếp người / chóng vánh như vậy,
   Chuyện đời khác gì / trấu lép loạn bay.
   Nên ngày lẫn đêm / phải luôn tận dụng / tinh túy thân này.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy,
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   11. Chết rồi chắc gì / không rơi ác đạo,
   Giúp thoát sợ này / chỉ có Tam Bảo.
   Vậy tâm qui y / phải giữ cho chắc,
   Đừng bao giờ để / phá hạnh qui y.
   Muốn được như vậy / phải khéo nghĩ về / nghiệp quả thiện ác,
   Để biết chọn việc / nên bỏ, nên làm.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy,
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   12. Thân người đủ mọi / phẩm tướng cần thiết / để theo thắng đạo,
   Nếu như thiếu đi / thì đường giác ngộ / không thể bứt phá.
   Vậy phải gắng sao / cho có đủ cả.
   Vì bởi ba cửa / nhuốm đầy cấu nhiễm / ác nghiệp, rơi đọa,
   Khẩn thiết nhất là / tẩy tịnh nghiệp chướng,
   Nên bốn sám lực / phải thường trân quí / áp dụng siêng năng.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   13. Tai hại khổ đế / không nỗ lực quán
   Thì tâm cầu thoát / không thật phát sinh.
   Nguyên nhân của khổ / luân chuyển thế nào, / nếu không quán chiếu
   Thì gốc luân hồi / không biết cách chặt.
   Cần nhất phải biết / chán khổ sinh tử, / khởi tâm cầu thoát,
   Và biết điều gì / trói buộc mình trong / sinh tử luân hồi.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy,
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   14. Phát tâm bồ đề / là cốt lõi của / đường tu Đại thừa;
   Nền tảng, chỗ dựa / của khắp muôn trùng / sóng cả thiện hạnh;
   Tựa như thuốc tiên / hóa sắc thành vàng, / biến tất cả thành / hai kho phước trí;
   Là cả kho tàng / công đức đồ sộ, / chứa hết vô lượng / thiện đức bồ đề.
   Vì biết điều này / nên chư bồ tát / uy dũng tự tại
   Gìn giữ tâm ấy / sâu thẳm bên trong / cốt tủy pháp hành.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   15. Thí là ngọc quý / toàn thành ước nguyện / cho khắp chúng sanh;
   Vũ khí thượng thặng / chặt phăng nút thắt / của lòng keo bẩn;
   Là hạnh bồ tát / sinh nguồn dũng cảm / không hề chán mệt;
   Và là nền tảng / khiến cho danh lành / truyền khắp mười phương.
   Vì biết điều này / nên người có trí / xả hết thân mạng / tài sản công đức,
   Chỉ để nương theo / con đường lành này.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   16. Giới là nước trong / giặt sạch tất cả / vết nhơ ác nghiệp;
   Là ánh trăng thanh / xoa dịu nỗi đau / rát bỏng phiền não;
   Đứng giữa phàm phu, / thân thể rạng ngời / như núi Tu di,
   Không cần thị uy / nhiếp phục khắp cả.
   Vì biết điều này / nên chư giác giả,
   Giữ giới đã thọ / quí như đôi mắt.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   17. Nhẫn là trang sức / quí giá nhất cho / người có quyền năng;
   Là sức chịu đựng / tuyệt bậc dành cho / bức bách phiền não;
   Là kim sí điểu / bay vút giữa trời, / làm khắc tinh của / rắn thù sân hận;
   Là lớp giáp bào / kiên cố ngăn chận / vũ khí ác ngữ.
   Biết vậy cho nên / giáp bào kham nhẫn,
   Bằng đủ mọi cách / phải tập làm quen.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   18. Khoát lớp giáp bào / tinh tấn bất thoái
   Thì học và chứng / tăng trưởng nhanh như / trăng đến độ rằm,
   Làm gì cũng đều / tràn đầy ý nghĩa,
   Và đều mang đến / kết quả mong cầu.
   Vì biết như vậy / nên chư bồ tát
   Cuộn sóng tinh tấn / quét sạch hết thảy / mọi kiểu biếng lười.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   19. Định là đại vương / ngự trị tâm thức.
   Để yên, bất động / như núi Tu Di
   Mở ra, thu nhiếp / toàn bộ thiện pháp,
   Cho hỉ lạc nhờ / nhu nhuyễn thân tâm.
   Vì biết vậy nên / hành giả tự tại
   Luôn nương pháp định / diệt thù tán tâm.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   20. Tuệ là đôi mắt / thâm chứng tánh Như;
   Là con đường bứng / sạch gốc luân hồi;
   Là kho tánh đức / kinh luận tán thán;
   Và nổi danh là / ngọn đèn vô thượng / xua bóng vô minh.
   Vì biết như vậy / nên người có trí / tìm cầu giải thoát
   Nỗ lực đủ cách / tu theo đường này.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   21. Nếu chỉ dựa vào / mỗi định-nhất-tâm / thì không thấy được
   Khả năng chặt đứt / gốc rễ luân hồi.
   Nếu chỉ có tuệ / thiếu đi tịnh chỉ
   Thì dù quán chiếu / truy tìm đến đâu / vẫn không thể nào / dứt được phiền não.
   Vì vậy kẻ trí / lấy tuệ thâm nhập / vào chân thực tại
   Cưỡi trên lưng ngựa / tịnh chỉ diệu trạm;
   Dùng vũ khí bén / luận lý Trung đạo / không vướng biên kiến
   Phá tan hết thảy / khái niệm phân biệt / chấp thường chấp đoạn.
   Dùng tuệ rộng lớn / quán chiếu chính xác
   Để làm khai mở / trí chứng tánh Như.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   22. Nhờ thiền nhất tâm / mà đạt tam muội,
   Chẳng gì đáng nói. / Dùng quán sát trí
   Truy xét tầm tư, / mà vẫn yên lắng,
   Bất động vững vàng / nơi chân thực tại,
   Thấy rồi nỗ lực / hợp nhất chỉ quán,
   Đây mới chính thật / là điều nhiệm mầu.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   23. Khi vào trong định, Không – như không gian;
   Khi xuất trở ra, Không – như huyễn cảnh;
   Tán dương những ai / nhờ tu như vậy / hợp nhất phương tiện / cùng với trí tuệ
   Nhờ đó siêu việt / các hạnh bồ tát.
   Để chứng điều này / nên bậc thiện duyên
   Không đành lòng với / đường tu riêng lẻ.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   24. Như thế chính là / đường tu phổ thông, / thiết yếu cho hai / thắng đạo đại thừa.
   là cỗ xe nhân / và cỗ xe quả.
   Tu rồi hãy tìm / nương sự che chở / của bậc thuyền trưởng / trí tuệ tài ba
   Để mà bước vào / biển cả mật pháp.
   Rồi nhờ dựa vào / lời giảng toàn hảo
   Sẽ không phí uổng / thân người có đây.
   Thầy là hành giả / đã tu như vậy
   Con cầu giải thoát / cứ hãy làm theo.

   25. Vì để huân tập / tâm của chính mình,
   Cũng để làm lợi / cho hàng thiện duyên,
   Thầy đã giải thích / bằng lời dễ hiểu
   Trọn vẹn đường tu / khiến Phật đẹp lòng.
   Nương công đức này / nguyện cho chúng sinh
   Không bao giờ lìa / chánh đạo tối thượng.
   Thầy là hành giả / đã nguyện như vậy.
   Con cầu giải thoát / cứ hãy nguyện theo.

   Trình tự đường tu giác ngộ được trình bày ngắn gọn theo dạng dễ nhớ khó quên, do tỷ kheo đa văn, người đã buông xả, tên Lobsang Drakpa [Lama Tsongkhapa] viết nơi núi lớn lan nhã tại Geden Nampar Gyalwai Ling.

   Bản tiếng Việt: Hồng như Thupten Munsel, 2019: Bản mới dịch lại từ Tạng ngữ, tham khảo với ba bản dịch, Alex Berzin, Thupten Jinpa và Ven. Joan Nicell.

   image_pdfimage_print